Julkinen talous

Vaeltaja tutustuu julkiseen talouteen ja sen riippuvaisuussuhteisiin. Hän vertailee oman ja valtion talouden mekanismeja ja hallintaa. Vaeltaja selvittää miten julkinen sektori rahoittaa palvelujaan ja millaisia palveluita julkisin varoin ylläpidetään. Hän tutustuu esimerkiksi valtion ja kunnan budjettiin, hankintasääntöihin sekä verotukseen.

Kansainvälinen talous

Vaeltaja tutustuu erilaisiin talousjärjestelmiin, joita käytetään eri puolilla maailmaa. Tällaisia ovat esimerkiksi markkinatalous, kapitalismi ja kommunismi. Lisäksi hän selvittää millaisia rinnakkaisia talousjärjestelmiä maailmalla toimii, kuten bitcoin, ja miten ne vaikuttavat yleisemmin käytössä oleviin talousjärjestelmiin. Vaeltaja selvittää miten eri maiden väliset sopimukset vaikuttavat oman maan talouteen, esimerkkeinä vienti- ja tuontisopimukset, kauppasopimukset sekä -saarrot. Hän tunnistaa Suomelle tärkeimmät vienti- ja tuontivaltiot ja mitä tuotteita heidän kanssaan kuljetetaan.

Vapaaehtoiset pelastusjärjestöt

Vaeltaja perehtyy eri pelastusjärjestöihin (esimerkiksi Suomen Meripelastusseura, VPK, SPR) ja niiden toimintaan. Hän pohtii, mitä yhteneväisiä toimintoja partiolla ja näissä järjestöissä toimimisella on. Vaeltaja osallistuu jonkin pelastusjärjestön toimintaan.

Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu

Vaeltaja perehtyy Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (VaPePa) toimintaan. Vaeltaja opettelee maastoetsinnöissä tarvittavat taidot ja valmistautuu osallistumaan tarvittaessa etsintään.

Luontomatkailu ja luonnontuotteet

Metsäala ei ole pelkkää puuta ja paperia. Vaeltaja selvittää mikä on luontomatkailun- sekä luonnontuotteiden merkitys Suomen taloudelle. Hän tutustuu luontomatkailuun Suomessa, metsien erilaisiin käyttömuotoihin sekä luonnon ja metsien kestävään käyttöön. Aktiviteetin toteutettuaan vaeltaja osaa myös kertoa ulkomaisille ystävilleen Suomen luonnosta ja sieltä saatavasta hyvinvoinnista sekä matkailusta.

Sukupuoli

Vaeltaja tutustuu moninaisen seksuaalisuuden ja sukupuolen termistöön ja pohtii sitä kautta omaa sukupuoli-identiteettiään. Hän tutustuu HLBTIQ-henkilön arkeen yhdenvertaisuuden kokemisen ja seksuaalisuuteen tai sukupuolisuuteen liittyvien asioiden osalta. Vaeltaja pohtii, mitä hän voi omalta osaltaan tehdä normikriittisyyden lisäämiseksi partiossa.

Ihminen ihmiselle

Vaeltaja sitoutuu sovitulla tavalla auttamaan toista ihmistä noin puolen vuoden ajan. Avun kohteena voi olla esimerkiksi lapsi, maahanmuuttaja tai vanhus. Tarkoitus on tutustua samalla johonkin muuhun kuin partiotoiminnan tarjoamaan vapaaehtoistyön muotoon.

Moninaisuus partiossa

Vaeltaja tarkastelee lippukunnan toimintaa kriittisesti. Hän pyrkii löytämään niitä asioita, jotka ovat esteenä erilaisten ihmisten partion harrastamiselle omassa lippukunnassa. Esteet voivat olla esimerkiksi asenteissa tai tiloissa. Vaeltaja kehittää tapoja, joilla esteet poistuvat.

Moninaisuus yhteiskunnassa

Vaeltaja havainnoi asenteita lähiympäristössä, suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmassa esimerkiksi median avulla. Hän pohtii normien taustalla olevia arvoja ja asenteita. Vaeltaja tekee näkyväksi yhdenvertaisuutta estäviä toimintamalleja yhteiskunnassa. Hän edistää yhdenvertaisuutta omalla toiminnallaan.

Hyväntekeväisyys

Vaeltaja osallistuu valtakunnalliseen kampanjaan tai ottaa yhteyttä paikalliseen hyväntekeväisyysjärjestöön. Hä järjestää omalla paikkakunnallaan tempauksen, jonka avulla edistetään kampanjan tai hyväntekeväisyysjärjestön tavoitteiden toteutumista.