Tips 1

Gå igenom följande grupputvecklingsfaser:Utformningsfasen: I början är gruppens medlemmar osäkra och söker sin egen plats i gruppen. Varje grupp har ett mål med sin verksamhet och målet kan gärna klargöras redan i början. Gruppens arbetsmetoder och spelregler börjar ta form. Gruppens atmosfär är oftast positiv och gruppens medlemmar undviker konflikter. Lekar där medlemmarna lär känna varandra är viktiga i gruppens utformningsfas.Konfliktfasen: När gruppen fungerat ihop en tid börjar gruppmedlemmarna hitta sin plats i gruppen och för också starkare fram sina personligheter. Det kan uppkomma konfliktsituationer, till och med ganska ofta. Det är vanligt att gruppmedlemmarna känner sig missnöjda med och besvikna på gruppen. Gruppen måste få lov att genomgå fasen. Ledarens uppgift är att ge alla en chans att ta plats i gruppen och uppriktigt få säga sina åsikter.Samarbetsfasen: Så småningom lär gruppmedlemmarna känna varandra och accepterar varandras personligheter, olikheter och arbetssätt. Gruppandan byggs upp, gruppmedlemmarna känner att de hör till gruppen och gruppen känns trygg. Medlemmarna lär sig att lösa de konfliktsituationer som uppstår. Gruppen har lärt sig spelreglerna och fungerar tillsammans. I det här skedet klarar gruppen redan av att föra mer djupgående samtal och gruppmedlemmarna är beredda att röra sig utanför sina bekvämlighetszoner.En välfungerande grupp: När gruppen når denna nivå blir den effektiv. Gruppmedlemmarna drar åt samma håll. Gruppen lär sig utnyttja medlemmarnas styrkor och fungerar som en enhet för att uppnå målsättningarna. Gruppen klarar också av att lösa eventuella konfliktsituationer. Ledaren behövs ändå för att styra gruppens verksamhet i rätt riktning.Avslutningsfas: Gruppen avslutar sin verksamhet och gruppmedlemmarna tar avsked av varandra. Många känner vemod över att avsluta den gemensamma verksamheten. Det lönar sig att göra avslutningen eller uppflyttningen till följande åldersgrupp så tydlig och konkret som möjligt. Gruppen splittras inte alltid utan fortsätter kanske sin verksamhet i en delvis eller helt annorlunda form. En del grupper fortsätter träffas i flera år för att minnas den gemensamma verksamheten.