Tips 1

Spejarscouternas ideal och löfte repeteras. Detta kan göras till exempel genom att skriva upp varje ideal på en enskild lapp och sedan ordna dem tillsammans med patrullen i en viktighetsordning som patrullen kommer överens om. Alla kan också välja åt sig det idealet som är det viktigaste för just honom och därefter motivera varför han valt just det idealet. Då patrullen har kommit fram till en viktighetsordning kan ordningen gärna skrivas upp i patrullens loggbok. I början av följande etapp kan patrullen sedan göra om övningen och jämföra ordningen. Patrullen påminner sig om de gemensamma reglerna och funderar över vilka av reglerna behövts mest och vilka minst. Fundera också över vilka av reglerna varit svårast och vilka lättast att följa och vilka konsekvenserna har varit för den som brutit mot reglerna. Vid behov ändras reglerna. De regler som känns onödiga tas bort helt och hållet och sådana regler som fattas tilläggs. Patrullen kan också ändra på ordföljden eller ordval för att göra reglerna klarare och tydligare. Till sist godkänns reglerna på nytt. Denna aktivitet kan gärna kombineras med aktiviteten Vi-anda.