IK2 Minä partiojohtajana 1

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys
(should know)
Erityistietämys (nice to know)
Vapaaehtois-
roolin
merkitys
itselle (aikuisena
tai vaeltajana)
Vapaaehtoisuuden käsite partiossa ja partion vapaaehtoistyön merkitys yhteiskunnassa partiossa

Aikuisen rooli mahdollistajana/

Vaeltajan rooli osana partio-ohjelmaa

Partion rajapinnat muiden kolmannen sektorin järjestöjen kanssa Vapaaehtoistyön (kolmannen sektorin) toiminta ja merkitys yhteiskunnassa
Partion johtamis-käsitys Partion nykyisen johtamiskäsityksen sisältö Erilaiset johtajaroolit (teoriassa ja omia kokemuksia)

Oman johtaja-minän tunnistaminen ja kehittäminen

Koetut ja nähdyt johtajaroolit työelämässä tai muissa partion ulkopuolisissa tilanteissa
Oman toiminnan arviointi partiossa Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen (esim. SWOT-analyysi)

Vastuu itsensä kehittämisestä

Harjoituksia omien kehittämiskohteiden tunnistamiseksi ja vahvistamiseksi

Omien motivaatiolähteiden tunnistaminen ja vahvistaminen

Johtajan vahvuudet ja heikkoudet yleisellä tasolla

Mentorointi partiossa, miten mentori voi tukea partiojohtajaa

Oman ajankäytön suunnittelu Suunnittelun merkitys, ajankäytön suunnittelu, aikataulujen tekeminen
Oman
koulutus-polun suunnittelu
Mahdollisuudet/vaihtoehdot jatkaa itsensä kehittämistä/kouluttautumista pj-peruskoulutuksen jälkeen Partion koulutusjärjestelmän perusteet lyhyesti

Partiossa hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen koulumaailmassa ja työelämässä (AHOT)

Oman partiokoulutuspolun suunnittelu

Oman kasvamisen ja kehittymisen mahdollisuudet

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite