J8 Johtaminen partiossa 3

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Partio-organisaation (organisaatioyksikön) johtaminen

 

Partion perustehtävä, eri organisaatiotasojen välinen työnjako, työnjako eri tasojen sisällä, keskeiset keinot perustehtävän toteuttamiseksi

Tavoitteet, tehtävät, resurssit (vaativuus ja osaamistasot)

Sisäinen viestintä organisaation johtamisessa

Erilaiset toimijat partio-organisaation eri tasoilla: työntekijät, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja muut toimijat

 

Strateginen johtaminen

Oman johtamistyylin soveltaminen

Päätöksentekomenettely
(Esim. mitä yksittäinen henkilö tai organisaatio voi päättää)

 

Muut vapaaehtoisorganisaatiot ja niiden toimintatavat

 

Aikuis- tai johtajaryhmän työskentelyn johtaminen

 

Johtajuus aikuisryhmässä ja muuttuvissa tehtävissä eri tilanteissa

Työkaluja aikuisryhmän ohjaamiseen

Sitouttamisen keinoja ja työkaluja

 

Motivaatio

 

Tilannejohtaminen

Erilaiset organisaatiomallit ja -strategiat

 

Johtajuus erityisolosuhteissa

 

Partion johtamiskäsitys Mitä johtamismallissa kuvattua osaamista tarvitaan vapaaehtoisen eri rooleissa. ”Vanha” johtamismalli

 

Miten johtamismallin taitoja välitetään kohderyhmälle

 

Maailmanjärjestöjen johtamismallit (WOSMin 21st century leadership ja WAGGGS sitten kun tulee)

 

Muita johtamismalleja

Ongelmanratkaisukeinoja ongelmatilanteissa

 

Työkaluja ongelmanratkaisuun

 

   
Johtajaresurssien suunnittelu ja koulutustarpeiden tunnistaminen

 

Pestisuunnittelu, toimijoiden kasvattaminen

Pestien määrittely projekteissa

Koulutustarpeiden tunnistaminen

Pitkän tähtäimen suunnittelu

Kasvun aikaansaaminen ja edellytykset

Piirin tuki

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Pesti käytännössä

 

Partiopesti kokonaisuutena: rekrytointi, ohjaus, seuranta, tuki, arviointi ja päättäminen

Pestit lippukunnan työkaluna ja osana vanhempien ikäkausien ohjelmaa

Organisaatiolle kriittiset pestit

Jatkuvuuden turvaaminen: aikuisten rekrytointi

Organisaatiorakenne

Pestijärjestelmä johtamisen työkaluna

Pesti prosessina, ryhmäpesti, pesti-avain tavoitteiden asettaminen, johtokolmikko

  Pestijohtaja lpkssa ja isossa projektissa
Vapaaehtoisten motivointi ja tuki

 

Partiojohtamisen erityispiirteet: vapaaehtoisuus, eri ikäiset toimijat

Vapaaehtoisen eri roolit

Laatulupaus

Motivaatio: sisäiset ja ulkoiset motivaatiotekijät, vapaaehtoisen aikuisen motivaatio, mihin vapaaehtoinen sitoutuu,

Edellisen johtamiskäsityksen roolit

Vapaaehtoisuuden kehit. aste

Odotusten hallinta

Palkitseminen

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

 

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä palaute motivoinnin ja kehityksen kannalta.

 

Palauteen antamisen keinoja ja työkaluja

 

Palautteen antamisen do’s & don’t do’s

Oivaltava palaute

Ajoitus ja tilanne

 

Eri palautteenantamisen tekniikoita

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite