Suhde toiseen: Leikinjohtaja

Tarpojat toimivat vuoron perään leikinjohtajina. Jokainen opettaa vuorollaan yhden leikin joko omalle vartiolleen tai nuoremmille ryhmille. Samalla tarpojat oppivat uusia leikkejä.

Suhde itseen: Tunteet haltuun

Tarpoja harjoittelee tunnistamaan omia ja toisten tunteita. Hän pohtii myös syitä erilaisten toimintatapojen taustalla.

Suhde toiseen: Lähipiiri

Tarpoja selvittää, mistä hän saa tarvittaessa apua partiossa. Tarpoja tutustuu lähemmin omaan lähipiiriinsä tai sukuunsa. Tämän aktiviteetin yhteyteen sopii hyvin esimerkiksi erilaiset luottamusharjoitukset.

Partiomaailma

Vartio kertaa partion historiaa, kuten Pyhän Yrjön legendan, B-P:n tarinan ja Brownsea Islandin tapahtumat. Tarpoja ottaa selvää Suomen partioliikkeen ja oman lippukunnan historian tärkeimmistä käänteistä. Vartio tutkii partiohenkilöiden tarinoita ja tunnistaa heitä nimeltä. Vartio tutkii miksi partion maailmanjärjestöt (WOSM ja WAGGGS) ovat olemassa. Vartio tutustuu toisiin partiolaisiin alueen, piirin tai keskusjärjestön tapahtumassa. Vartio ottaa yhteyttä partiolaisiin ulkomailla.

Majakkavaihtoehto: Kaverivartio

Tarpojavartio ottaa yhteyttä toisen lippukunnan tarpojavartioon. Tarpojavartiot suunnittelevat yhdessä yönyliretken. Majakan suunnittelu alkaa jo suuntausvaiheessa ottamalla yhteyttä johonkin toisen lippukunnan tarpojavartioon. Yhteydenoton jälkeen tehdään yhteiset pelisäännöt ja suunnitellaan yhdessä retki. Suunnittelussa voidaa käyttää hyväksi erilaisia sähköisiä kokoustamismuotoja. Retken valmistelu sisältää ainakin seuraavat vaiheet: suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin.

Valmistautuminen: Ottakaa yhteyttä toisen lippukunnan tarpojavartioon jo tarpon suuntausvaiheessa. Vartio voi olla ennestään tuttu tai sellainen josta ei vielä tunneta muita. Suunnitelkaa yhdessä yhteinen yön yli retki. Retkeä voi suunnitella yhdessä esimerkiksi skypen kautta. Päättäkää yhdessä, mihin retki suuntautuu. Varatkaa tarvittaessa retkelle paikka. Sopikaa retken päivämäärä ja teema. Tehkää suunnitelma myös sille, mitä kukin vartio ottaa mukaan yhteisiä tarvikkeita. Suunnitelkaa retkelle teema. Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa tehdä pelisäännöt leirille, koska jokaisella lippukunnalla on hieman omia käytänteitä. Suunnitelmia ei tarvitse kaikkea tehdä kerralla. Retken päiväohjelmaan on hyvä varata aikaa tutustumiselle ja kummankin lippukunnan perinteille. Tarpojavartio Ilmoittaa retkestä lippukunnanjohtajalle.

Luotsin ohje: Luotsin roolina on avustaa yhteydenotossa toiseen lippukuntaan. Luotsi hyväksyy retken suunnittelun. Myös luotsin pitää toimia aktiivisesti yhteydenpidossa toisen lippukunnan tarpojaluotsin kanssa, jotta suunnittelu pysyy raameissaan. Luotsi on vastuussa retken turvallisuudesta ja se on hyvä muistaa jo suunnitteluvaiheessa. Luotsit auttavat vartioita retken suunnittelussa ja ideoinnissa. On mukana päiväohjelman suunnittelussa ja katsoo, että se on sopiva ja että aikaa jää myös tutustumiseen.

Osallistuu retkelle niin, että pystyy arvioimaan majakan toteutuksen. Vastaa retken turvallisuudesta yhdessä toisen lippukunnan luotsin kanssa. Vartion kanssa keskustellaan luotsin johdolla toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Arvioinnissa Mietitään, mitä kuluneen tarpon ja majakan aikana vartio on oppinut? Millaisia haasteita vartio on majakan ja tarpon aikana kohdannut. Millaisia tunteita aktiviteetit ja tehty majakka herätti tarpojissa. Mitä asioita jäätiin kaipaamaan. Mitä tehtäisiin toisin. Luotsi kertoo tarpojavartiolle rehellisesti oman mielipiteensäi tehdystä majakasta ja tarposta rakentavasti. Luotsin olisi hyvä muistaa, että palaute on tarpojille ainutkertainen oppimistilanne. Luotsi käy vartionjohtajan kanssa henkilökohtaisen koko tarpoon liittyvän  palautekeskustelun majakan jälkeen. Luotsin on hyvä myös ennalta miettiä mahdollisia kehittämisehdotuksia vartionjohtajalle. Samalla luotsi sopii vartionjohtajan kanssa ajankohdan seuraavan tarpon suunnittelemiseen.

Vartionjohtajan ohje: Esittelee jo suuntausvaiheessa majakka vaihtoehtoja tarpojavartiolle yhdessä luotsin kanssa. On mukana retken suunnittelussa. Auttaa vartioita ideoimaan retkeä. tutustuu myös toisen lippukunnan tarpojavartion johtajaan, mikäli hän ei ole aiemmin tuttu.

Osallistuu tarpojavartion suunnittelemalle retkelle. Ohjaa ja kannustaa tarvittaessa tarpojia vastuutehtävissä.   Vartionjohtaja keskustelee luotsin kanssa toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Majakan jälkeen voi olla luontevaa katsoa jo luotsin kanssa tulevaa tarppoa ja tehdä alustavia suunnitelmia.

Majakan toteutus: Majakka toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaan, jonka luotsit ovat hyväksyneet. jokaisella tarpojalla on retken aikana oma vastuutehtävä.  Toteutuksessa kannattaa panostaa erilaisiin tutustumisleikkeihin ja yhdessä oloon, jotta vartiot pääsevät tutustumaan toisiinsa. Päiväohjelmassa voi olla esimerkiksi vartiot jaettu neljään retkivartioon tai pareittain niin, että vartiossa on tarpojia kummastakin vartiosta. Yhteiset aktiviteetit ja ratkaistut tehtävät luovat hyvin Me-henkeä. Tarpojavartiot päättävät retken ohjelman jo suunnittelu vaiheessa yhdessä vartionjohtajien ja luotsien kanssa.
Arviointi: Kun majakka on päättynyt, käydään luotsin johdolla palautekeskustelu majakasta. Mahdollinen saatu palaute osallisujilta käydään myös yhdessä läpi. Samalla keskustellaan kuluneesta tarposta koko vartion kanssa. Arvioinnin on tarkoitus pysäyttää tarpoja pohtimaan vartion osaamista ja vartion kehittymistä.

Mennyttä

Tarpoja muistelee omaa partiopolkuaan. Mitkä ovat olleet partiopolun huippuhetkiä? Mistä on aikanaan lähdetty liikkeelle? Mitkä asiat ovat saaneet jatkamaan partiopolulla? Miten vartion jäsenet ovat muuttuneet vuosien varrella?

Meidän vartion pelisäännöt

Vartion jäsenet sopivat yhteisistä pelisäännöistä esimerkiksi kokouksissa toimimisen ja tiedonkulun suhteen. Kokouksessa käydään keskustelua siitä, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia jokaisella ryhmän jäsenellä on.