Majakkavaihtoehto: Metsäyritys

Tarpojat perustavat oman metsäaiheisen yrityksen, keksivät sille nimen ja laativat logon. Tarpojat ottavat roolit yrityksen omistajina sekä työntekijöinä ja harjoittelevat yrityksen rekisteröimistä. Tarpojat ideoivat ja suunnittelevat oman tuotteen metsästä saatavista raaka-aineista ja toteuttavat prototyypin, joka esitellään markkinoille. Esittely voidaan toteuttaa retkellä, kokouksessa tai esimerkiksi koko lippukunnan yhteisessä tapahtumassa tai juhlassa.

Majakkavaihtoehto: Oma pulju

Vartio suunnittelee ja toteuttaa lyhytkestoisen pienimuotoisen hankkeen, jossa vartio kerää rahaa ryhmälleen.

Majakkavaihtoehto: Leirin roskat

Tarpojat suunnittelevat leirin aikana syntyneiden jätteiden kierrätyksen. Tarpojavartio suunnittelee ja toteuttaa leirillä jätteiden kierrätyksen. Tarpojavartio rakentaa leirillä roskakatoksen ja tarvittavan määrän roskatelineitä.

Valmistelu: Majakan suunnittelu alkaa jo tarpon suuntausvaiheessa valitsemalla tehtävä majakka ja miettimällä sen laajuus. Jo suuntausvaiheessa on hyvä olla yhteydessä leirin johtajistoon, jotta leirin suunnittelussa otetaan huomioon tarpojavartion majakka. Tarpojavartio osallistuu leirin suunnitteluun omalta osaltaan.  Tarpojavartio tekee suunnitelman leirin jätteiden kierrättämisestä ja lajittelusta. Suunnitteluun kuuluu myös roskakatosten ja roskatelineiden valmistaminen leirillä. Roskiksiin on hyvä laittaa leiriläisiä varten hyvät ja selkeät ohjeet, mitä mihinkin roskikseen laitetaan. Tarpojavartion vastuulla voi olla lisäksi koko leirin ajan roskisten tyhjentäminen ja huolto. Tarpojavartio suunnittelee, mitä työkaluja ja tarvikkeita he tarvitsevat majakan toteutuksessa. Samalla pidetään kirjaa mahdollisista hankinnoista. Tarpojavartio voi tehdä myös erilaisia tietoiskuja kierrätyksestä muille leiriläisille.

 

Toteutus: Tarpojavartio toteuttaa leirillä annetun vastuutehtävän ennalta tehdyn suunnitelman mukaan. Lopuksi tarpojavartio osallistuu jätteiden viemiseen loppusijoituspaikkaan ja tehtävän purkuun. Lopuksi vielä tarkastetaan ollaanko mahdollisesti pysytty annetussa budjetissa. Vastuutehtävää voi myöös toteutuksen aikana dokumentoida vaikka kuvin ja videoin. Samalla voidaan konkreettisesti havainnoida myös kuinka paljon jätettä leirillä syntee esimerkiksi leiriläistä kohden. Vartio voi laskea leirin aikana jokaisen leiriläisen hiilijalanjäljen. Majakkaan saa vaativuutta erilaisten tietoiskujen antamisesta muille leiriläisille.

 

Oma talous

Tarpoja harjoittelee pitkäjänteistä henkilökohtaista rahankäyttöä.

Majakkavaihtoehto: Rakentelu

Tarpojavartio vastaa leirillä jonkin yleishyödyllisen koko leiriä hyödyttävän rakennelman, esimerkiksi tiskipöydän, astioiden kuivaustelineen tai vedenottolaiturin, rakentamisesta tai pystyttämisestä. Tarpojavartio suunnittelee ennen leiriä rakennelmat ja hyväksyttää suunnitelmat luotsilla. Leirillä tehtävän majakan suunnittelu ja toteutus edellyttää, että tarpojavartio tekee yhteistyötä leirin johtajiston kanssa. Tarpojavartio saa leirin johtajistolta rakentelua varten budjetin, jonka puitteissa rakennelmat pitää suunnitella. Suunnitteluvaiheessa on tarpojavartion hyvä kerrata rakentelussa tarvittavat solmut ja köytökset ennen leiriä. Rakenteluvinkkejä saa esimerkiksi Reppu-kirjasta.

 

Valmistelu: Majakan valmistelu alkaa jo tarpon suuntausvaiheessa, jossa tehdään majakkaan liittyviä päätöksiä. Tarpojavartio ottaa luotsin tai vartionjohtajan avustuksella yhteyttä leirin johtajistoon hyvissä ajoin ennen leiriä ja kertoo suunnitelmistaan. Tarpojavartion vastuulla voi olla esimerkiksi yleishyödyllisten leirirakennelmien rakentaminen. Tarpojavartio osallistuu vähintään yhteen leirin suunnittelukokoukseen ja esittelee suunnitelmat leirin johtajistolle.

Suunnitteluvaiheessa on tarpojavartion hyvä kerrata rakentelussa tarvittavat solmut ja köytökset ennen leiriä. Myös erilaisten rakennelmien kokoamista voi harjoitella.  Rakenteluvinkkejä saa esimerkiksi Reppu-kirjasta. Tarpojavartio ottaa suunnitelmissa huomioon myös turvallisuusnäkökulmat rakentamiseen liittyen

Tarpojavartio saa leirinjohtajistolta tarvittaessa luotsin välityksellä ohjeistuksen, minkälaisia rakennelmia leirillä tarvitaan ja tekee suunnitelmat sen pohjalta. Sen kannattaa myös tehdä  hahmotelma tehtävään kuluvasta ajasta, jotta leirin johtajisto pystyy ottamaan huomioon tarpojien osallistumisen muuhun leiriohjelmaan.

Toteutus: Tarpojavartio rakentaa suunnittelemansa leirirakennelmat. Tarpojavartio seuraa ennalta tekemäänsä ajankäyttösuunnitelmaa rakentamisessa. Ennen leirirakennelmien käyttöönottoa ne tulee hyväksyttää leirin johtajistolla ja luotsilla.Tarpojavartio tekee tarvittavat korjaukset vartionjohtajan ja luotsin avustuksella ennen käyttöönottoa. Leirin loputtua tarpojavartio osallistuu tekemiensä rakennelmien purkamiseen tai vastaa säilytettävien rakennelmien säilytykseen viemisestä. Vartio huolehtii purusta aiheutuneen purkujätteen sille osoitetulle

 

Majakkavaihtoehto: Uusi porukka ulos

Tarpoja suunnittelee retken oman vartionsa ulkopuoliselle ryhmälle. Osallistujat eivät kaikki ole kaikille tarpojavartion jäsenille entuudestaan tuttuja.. Tarpojavartio suunnittelee retken ja tekee retkelle budjetin. Tarpojavartio toteuttaa retken luotsin ja vartionjohtajan avustuksella. Tarpoja saa palautetta majakan päätyttyä luotsilta majakasta ja koko tarposta.

Valmistautuminen: Tarpojavartio tekee suunnitelman jo suuntausvaiheessa siitä minkälaisia ryhmiä he voisivat viedä maastoon tai veneretkelle. Tarpojavartio suunnittelee myös retkeä pääpiirteissään heti tarpon aluksi ja tekee suunnitelmalle aikataulun. Aikataulun olisi hyvä sisältää ainakin retken ajankohta, retkelle ilmoitautumisen tiedot sekä tiedotuksen aikataulu. Retkelle luodaan myös varusteluettelo retken tyypin ja pituuden mukaan. Majakka voidaan toteuttaa päiväretkenä tai vaikkapa yön yli tehtävänä retkenä riippuen kohderyhmästä. Ajatuksena on viedä retkelle sellaisia, jotka eivät välttämättä tiedä kovinkaan paljon partiosta tai eivät juuri muuten retkeile. Kohderyhmänä voi olla esimerkiksi veteraanit, sisut, luokkatoverit, äidit, isät tai tarpojien perheet. Suunnitelmaa tehtäessä on jo hyvä huomioida retkeen liittyvät mahdolliset riski ja haasteet. Tarpojavartio tekee ilmoituksen retkestä lippukunnanjohtajalle. Retken toteutukseen voi tarvittaessa pyytää apua myös lippukunnan muilta aikuisilta.

Suunnitelmaa tehdessä tarpojavartio päättää yhdessä luotsin ja vartionjohtajan kanssa retken ajan ja paikan. Vartio myös huolehtii retken tiedotuksesta. Luotsin tehtävänä on varmistaa, että tiedotus on kohderyhmälle sopivaa ja riittävää.

Tarpojavartio luo yhdessä luotsin ja vartionjohtajan kanssa majakalle budjetin. Budjetin tulisi sisältää kuluarvio ja mahdollisesti retken hinta. Vartiolla tulee olla retkeä suunniteltaessa tieto siitä, kuinka paljon heillä on käyttää rahaa majakkaan.

Vartio suunnittelee retkelle ohjelman huomioiden kohderyhmän erityispiirteet esimerkiksi perheen pienimmät eivät välttämättä jaksa kävellä pitkää matkaa. Myös tehtävät kannattaa miettiä niin, että ne ovat kohderyhmälle sopivia ja mahdollisia. Tarvittaessa kannattaa tehdä yhteistyötä esimerkikisi lippukunnan sisuohjaajien tai perhepartion vetäjän kanssa.

Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on tarvittaessa ottaa selvää lippukunnan käytännöistä mm. retken hinnan määräytymisessä. Luotsi ohjaa tarpoja vartiota ottaa huomioon retken turvallisuuteen liittyviä asioita. Luotsin tehtävänä on myös varmistaa vartionjohtajan kanssa, että retken varusteluettelo on kunnossa. Samoin kannattaa huomioida, että retken tiedotus on riittävää osallistujille. Luotsi auttaa myös tarpeen mukaan retkelle lähtijöiden ilmoitusten vastaanottamisessa. Luotsi käy tarpojien tekemän suunnitelman läpi yhdessä vartionjohtajan ja hyväksyy sen. Tarvittaessa luotsi auttaa tarpojavartiota ideoimaan retkeä.

Luotsi vastaa retken turvallisuudesta. Luotsi on mukana koko toteutuksen ajan ja auttaa tarvittaessa vartionjohtajaa ja tarpojia retken toteutuksessa. Kannustaa tarpojia heidän tehtävissään.

Vartion kanssa keskustellaan luotsin johdolla toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Arvioinnissa Mietitään, mitä kuluneen tarpon ja majakan aikana vartio on oppinut? Millaisia haasteita vartio on majakan ja tarpon aikana kohdannut. Millaisia tunteita aktiviteetit ja tehty majakka herätti tarpojissa. Mitä asioita jäätiin kaipaamaan. Mitä tehtäisiin toisin. Luotsi kertoo tarpojavartiolle rehellisesti oman mielipiteensäi tehdystä majakasta ja tarposta rakentavasti. Luotsin olisi hyvä muistaa, että palaute on tarpojille ainutkertainen oppimistilanne.

Luotsi käy vartionjohtajan kanssa henkilökohtaisen koko tarpoon liittyvän  palautekeskustelun majakan jälkeen. Luotsin on hyvä myös ennalta miettiä mahdollisia kehittämisehdotuksia vartionjohtajalle. Samalla luotsi sopii vartionjohtajan kanssa ajankohdan seuraavan tarpon suunnittelemiseen.

Vartionjohtajan tehtävä: Auttaa tarpojia retken suunnitteluss ja ideoimisessa. Vartionjohtajalla ja luotsilla voi olla esimerkiksi muutama valmiskin vaihtoehto majakan toteuttamiseen tai kohderyhmän valintaan.

Vartionjohtaja auttaa tarpojavartiota toteuttamaan suunnitellun retken. Tarvittaessa vartionjohtaja tukee ja kannustaa tarpojia toteutuksen aikana.

Vartionjohtaja keskustelee luotsin kanssa toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Majakan jälkeen voi olla luontevaa katsoa jo luotsin kanssa tulevaa tarppoa ja tehdä alustavia suunnitelmia.

Toteutus: Kohderyhmästä riippuen toteutuksena voi olla esimerkiksi koko perheen rastirata luonnossa. Rastiradan pituus valitaan osallistuvan kohderyhmän mukaan. Myös maastoon kannattaa kiinnittää huomiota. Perheiden pienimmät lapset eivät vielä jaksa kävellä kovinkaan pitkää matkaa. Rastirata voi sisältää erilaisia luontoon soveltuvia pelejä ja leikkejä, nuotion sytyttämistä, askartelua. Myös yhdessä ololle kannattaa varata aikaa. Ennen toteutusta suunnitelmat voi käydä, vaikka koko vartion kanssa läpi konkreettisesti retkipaikalla. Toteutusta varten on hyvä varata myös riittävä ensiapuvälineistö retkelle mukaan.

Retken jälkeen tarpojavartio huolehtii yhdessä retkellä käytettyjen varusteiden huollon ja palautuksen omille paikoilleen. Retkestä kannattaa kerätä myös palautetta suullisesti tai kirjallisesti retkelle osallistuneilta.

Arviointi: Kun majakka on päättynyt, käydään luotsin johdolla palautekeskustelu majakasta. Mahdollinen saatu palaute osallistujilta käydään myös yhdessä läpi. Samalla keskustellaan kuluneesta tarposta koko vartion kanssa. Arvioinnin on tarkoitus pysäyttää tarpojavartio pohtimaan vartion osaamista ja vartion kehittymistä. Tarpojat arvioivat vartion toimintaa.

Majakkavaihtoehto: Kolmen yön vaellus

Tarpoja osallistuu vähintään kolme yötä kestävälle haastavassa maastossa toteutetulle vaellukselle. Tarpojat vastaavat reitin ja muonituksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Majakkaan valmistautuminen: Vartio valitsee itselleen vaelluskohteen. Reitin tulee sijaita monipuolisessa vieraassa maastossa esimerkiksi suolla, tunturilla tai kallioilla. Tarpojat suunnittelevat itse vaellusreittinsä ja pyrkivät kulkemaan vaihtelevassa maastossa. Vartio osallistuu vaelluksen budjetin tekoon sekä suunnittelee ja toteuttaa sen rahoitusta. Vartio suunnittelee itse vaelluksen ruokalistan ja ostaa tarvittavat ainekset kaupasta. Se pyrkii minimoimaan ruokien painoa ja tilavuutta esimerkiksi oikeilla valinnoilla, kuivaamalla sekä jättämällä pakkauksia pois. Vartio kirjoittaa itselleen varustelistan ja pakkaa sen perusteella tarvittavat vaellustavarat mukaan.

Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on seurata taka-alalta vaelluksen suunnittelua. Luotsi tarkistaa vartionjohtajan kanssa tarpojien listaamat varusteet ja hankittavat ruuat.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on johtaa tarvittaessa keskustelua kokouksissa. Hän osallistuu tarvittaessa yhdessä vartion kanssa vaelluksen suunnitteluun ja toteutukseen, mutta pyrkii kuitenkin pysymään taka-alalla suunnitteluvaiheessa.

Majakan toteutus: Tarpojat suunnistavat vaelluksen aikana itse, mutta vartionjohtaja seuraa koko ajan, että suunnistus menee oikein. Tarvittaessa vartionjohtaja voi ohjeistaa jos näyttää siltä, että tarpojat ovat menossa väärään suuntaan. Vartio yöpyy reitille osuvissa kiintolaavuissa tai mukanaan kantamissa vaellusmajoitteissa esimerkiksi erätoverissa. Vaellus toteutetaan vertaisjohtajuutta käyttäen niin, että vartionjohtaja on mukana turvana. Jokaisella tarpojalla on oma pitkäkestoinen tehtävä vaelluksella. Sopivia henkilökohtaisia tehtäviä ovat esimerkiksi ruokalistan teko, päiväkirjan pitäminen, valokuvaaminen, sään tarkkailu sekä reportaasin teko lippukuntalehteen.

Luotsin tehtävä: Luotsi on vaelluksella mukana, mutta ei aktiivisena toimijana. Tarvittaessa hän tukee vartionjohtajaa ja tarpojia vaelluksen eri vaiheissa.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja auttaa tarpojia toimimaan vuorollaan vaelluksen johtajina. Vartionjohtaja auttaa tarpojia tarvittaessa käytännön asioissa vaelluksen aikana.

Majakan arviointi: Vaelluksen jälkeen tarpojat huolehtivat retkivälineiden oikeanlaisesta huollosta. Vartio myös kirjaa muistiin päiväkirjaansa tai muuhun vastaavaan retken aikana koettuja onnistumisia ja koettelemuksia.

Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa tarvittaessa tarpojia retkivälineiden huoltoon liittyvissä käytännön asioissa, esimerkiksi kalustovajan avaimen hankkimisessa.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja auttaa tarvittaessa vaelluksen jälkitöistä huolehtimisessa. Vartionjohtaja huolehtii siitä, että tarpojat kirjoittavat retkestä esimerkiksi vartion päiväkirjaan, lippukunnan sosiaalisen median kanaviin tai muuhun vastaavaan kohteeseen pienen retkikoosteen.

Majakkavaihtoehto: Kahden yön vaellus

Tarpoja osallistuu vähintään kaksi yötä kestävälle vaellukselle. Tarpojat vastaavat reitin ja muonituksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Majakkaan valmistautuminen: Vartio valitsee itselleen vaelluskohteen lähiseudulta, melko tuntemattomasta maastosta. Tarpojat suunnittelevat itse vaellusreittinsä, mutta vartionjohtaja ja luotsi neuvovat yöpymispaikkojen valinnassa. Vartio osallistuu vaelluksen budjetin tekoon ja ideoi sen rahoittamista. Vartio suunnittelee itse ruoat ja ostaa ne kaupasta. Vartio suunnittelee myös miten ruokia voisi keventää esim. kuivaamalla. Vartionjohtaja neuvoo tässä tarvittaessa. Vartio kirjoittaa itselleen varustelistan ja pakkaa sen perusteella tarvittavat vaellustavarat mukaan.

 

Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on seurata taka-alalta vaelluksen suunnittelua. Hän kertoo tarpojille kokemuksistaan ja ohjaa heitä valmistautumaan tulevaan. Luotsi tarkistaa vartionjohtajan kanssa tarpojien listaamat varusteet ja hankittavat ruuat.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on johtaa tarvittaessa keskustelua kokouksissa. Hän osallistuu tarvittaessa yhdessä vartion kanssa vaelluksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Majakan toteutus: Tarpojat suunnistavat vaelluksen aikana itse, mutta vartionjohtaja seuraa koko ajan, että suunnistus menee oikein. Tarvittaessa vartionjohtaja voi ohjeistaa jos näyttää siltä, että tarpojat ovat menossa väärään suuntaan. Vartio yöpyy reitille osuvissa kiintolaavuissa tai mukanaan kantamissa vaellusmajoitteissa. Vaelluksen aikana tarpojat johtavat toisiaan vertaisjohtajuudella vartionjohtajan avustamana. Jokaisella tarpojalla on oma pitkäkestoinen tehtävä vaelluksella. Joku vastaa ruokalistoista, päiväkirjan tekemisestä, valokuvaamisesta, sään tarkkailusta, reportaasista lippukuntalehteen tai muusta vastaavasta tehtävästä.

Luotsin tehtävä: Luotsi on vaelluksella mukana, mutta ei aktiivisena toimijana. Tarvittaessa hän tukee vartionjohtajaa ja tarpojia vaelluksen eri vaiheissa.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja auttaa tarpojia toimimaan vuorollaan vaelluksen johtajina. Vartionjohtaja auttaa tarpojia tarvittaessa käytännön asioissa vaelluksen aikana.

Majakan arviointi: Vaelluksen jälkeen tarpojat huolehtivat vartionjohtajan avustuksella retkivälineiden oikeanlaisesta huollosta. Vartio myös kirjaa muistiin päiväkirjaansa tai muuhun vastaavaan retken aikana koettuja onnistumisia ja koettelemuksia.

Luotsin tehtävä: Luotsi opastaa tarvittaessa tarpojia retkivälineiden huollossa, esimerkiksi teltan kuivatuksessa.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja auttaa ja opastaa luotsin tapaan vaelluksen jälkitöistä huolehtimisessa. Vartionjohtaja huolehtii siitä, että tarpojat kirjoittavat retkestä esimerkiksi vartion päiväkirjaan, lippukunnan sosiaalisen median kanaviin tai muuhun vastaavaan kohteeseen pienen retkikoosteen.

Majakkavaihtoehto: Yhden yön vaellus

Tarpoja osallistuu vähintään yhden yön mittaiselle vaellukselle. Luotsi ja vartionjohtaja auttavat tarpojia vaelluksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Majakkaan valmistautuminen: Vartio valitsee itselleen vaelluskohteen lähiseudulta, melko tutusta maastosta. Vartionjohtaja ja luotsi auttavat reitin valinnassa. Vartionjohtaja ja luotsi auttavat vartiota tekemään ruokalistan. Tarpojat käyvät ostamassa itse ruokansa vaellukselle. Vartio pakkaa ohjeiden perusteella tarvittavat vaellustavarat mukaan.

Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on johtaa vaelluksen suunnittelua. Hän kertoo tarpojille kokemuksistaan ja ohjaa heitä valmistautumaan tulevaan. Luotsi miettii vartionjohtajan kanssa tarvittavat varusteet ja hankittavat ruuat.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on johtaa keskustelua kokouksissa. Hän osallistuu yhdessä luotsin kanssa vaelluksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Majakan toteutus: Vartio pyrkii itse hoitamaan suunnistuksen, mutta vartionjohtaja neuvoo ongelmatapauksissa. Vaellus alkaa lauantaina aamulla ja päättyy sunnuntaina. Jokaisella tarpojalla tai tarpojaparilla on oma tehtävä, jonka he hoitavat vaelluksella, esimerkiksi teltan pystyttämisen johtaminen, jonkin ruoan hoitaminen tai juttu lippukuntalehteen. Yö nukutaan vaellusteltassa tai kiintolaavussa.

Luotsin tehtävä: Luotsi johtaa vaelluksen, vartionjohtaja on auttamassa luotsia. Luotsi neuvoo ja ohjaa tarpojia konkreettisesti esimerkiksi retkikeittimen ja majoitteiden käytössä.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja auttaa luotsia johtamaan vaelluksen.

Majakan arviointi: Vaelluksen jälkeen tarpojat huolehtivat luotsin ja vartionjohtajan avustuksella retkivälineiden oikeanlaisesta huollosta.

Luotsin tehtävä: Luotsi opastaa tarpojia retkivälineiden huollossa, esimerkiksi teltan kuivatuksessa.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja auttaa ja opastaa luotsin tapaan vaelluksen jälkitöistä huolehtimisessa. Vartionjohtaja huolehtii siitä, että tarpojat kirjoittavat retkestä esimerkiksi vartion päiväkirjaan, lippukunnan sosiaalisen median kanaviin tai muuhun vastaavaan kohteeseen pienen retkikoosteen.